Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Komunikaty

Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach informuje, że z dniem 27.10.2014 zakończył zbiórkę ¶rodków finansowych. Zebrane fundusze zostały w cało¶ci wydatkowane na zorganizowanie uroczysto¶ci nadania sztandaru dla KP PSP w Szamotułach.

05.12.2014 - Zagrożenia chmur± radiacyjn± znad Ukrainy

W zwi±zku z pojawiaj±cymi się nieprawdziwymi informacjami dotycz±cymi zagrożenia zwi±zanego z incydentem w elektrowni j±drowej na Ukrainie, poniżej przekazujemy komunikat w tej sprawie przygotowany przez Rz±dowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwow± Agencję Atomistyki.

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w zwi±zku z incydentem w elektrowni j±drowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

W zwi±zku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni j±drowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od warto¶ci normalnych (nie odnotowano wzrostu poziomu mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wyst±piły problemy w czę¶ci elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wył±czony. Spowodowało to konieczno¶ć wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora.

Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do ¶rodowiska substancji promieniotwórczych. W zwi±zku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

jednostka ratowniczo gaśnicza

¦nieg na dachach - postępowanie. - ¦nieg na dachu to zim± zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obci±żeniem dla konstrukcji no¶nej dachu. Jeden metr sze¶cienny puchu ¶niegowego waży do 200 kg, (... czytaj)

Bezpieczne lodowiska - Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przyst±pili do akcji "Bezpieczne lodowiska". Strażacy pomagaj± zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii. (... czytaj)

Bezpieczeństwo pożarowe w domu - Bezpieczeństwo urz±dzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych: Zagrożenia mog±ce powstać przy użytkowaniu gazu wynikaj± przede wszystkim z braku należytej dbało¶ci o instalację i urz±dzenia gazowe. (... czytaj)

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza bip charakterystyka obszaru chronionego strategia jednostka ratowniczo gaśnicza komenda główna komenda wojewódzka jednostka ratowniczo gaśnicza